Certyfikat Zarządzania Energią ISO 50001 w firmie

Wiatraki

Eksperci zajmujący się zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska uważają, że zaoszczędzona, a więc nieużyta energia jest najczystszą, pozbawioną negatywnych skutków ekologicznych metodą obniżenia emisji szkodliwych substancji. Stąd nasuwa się wniosek, że poprawa efektywności energetycznej jest najbardziej opłacalnym sposobem zmniejszenia kosztów zużycia energii.

Systemy zarządzania energią

Głównymi przyczynami podejmowania działań związanych z zarządzaniem zużyciem energii i surowców energetycznych w przedsiębiorstwach są przede wszystkim:

 • chęć obniżenia kosztów działalności,
 • przestrzeganie przepisów prawa nakierowanych na racjonalizacją zużycia energii,
 • sprostanie standardom oczekiwanym przez klientów.

W celu uproszczenia realizacji powyższych potrzeb, coraz częściej wprowadzane są w przedsiębiorstwach systemy zarządzania środowiskowego, w tym zarządzania energią. System o charakterze znormalizowanym jest oparty o najczęściej stosowaną w przemyśle normę ISO 50001 – Systemy zarządzania energią – wymagania i zalecenia użytkowania. Może być on stosowany we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, bez względu na ich wielkość, branżę czy uwarunkowania zewnętrzne, przynosząc wg. szacunków oszczędność energii sięgającą kilkudziesięciu procent.

Norma IS0 50001 zastąpiła normę ISO 16001:2009, która koncentrowała się głównie na dostosowaniu aspektów energetycznych do zagadnienia ochrony środowiska. Nowa norma kładzie nacisk przede wszystkim na racjonalizację zużycia energii, działania w niej zawarte oparte są na tzw. cyklu Deminga – strukturze PDCA (Plan-Do-Check-Act), zakładającej ciągłe udoskonalanie sytemu i wprowadzanie nowych optymalizacji i ulepszeń.

Jak zarządzać energią?

Co powinien zawierać system zarządzania energią ISO 50001?

Niezależnie od typu przedsiębiorstwa i branży, w której ono funkcjonuje, system zarządzania energią powinien zawierać:

 • politykę, czyli strategię energetyczną firmy, połączoną z celami strategicznymi i operacyjnymi,
 • opis sytuacji wyjściowej wraz z analizą danych historycznych najczęściej oparty na wynikach audytu energetycznego,
 • zestaw procedur, środków i metod niezbędnych do wprowadzenia optymalizacji,
 • schemat struktury organizacyjnej, zawierający wykaz obowiązków personelu związanego z wprowadzaniem zmian,
 • opis systemu szkoleń,
 • opis prowadzenia dokumentacji, przebiegu komunikacji wewnątrz organizacji i sposobu raportowania wyników.

Co powinien zawierać system zarządzania energią ISO 50001

Etap pierwszy – stworzenie zespołu pracowniczego, który będzie planował, koordynował i kontrolował działania. Istotne jest, by zespół ten składał się z osób z różnych działów przedsiębiorstwa, a także z różnych poziomów organizacji, od najwyższego kierownictwa, po dział, który będzie realizował cele operacyjne. Dzięki takiej strukturze zespołu można zaplanować działania w sposób możliwy do zrealizowania w całym przedsiębiorstwie.

Etap drugi – przeprowadzenie analizy bieżącego stanu przedsiębiorstwa i stworzenie polityki energetycznej wraz z celami strategicznymi, jakie przedsiębiorstwo chciałoby osiągnąć przez wprowadzenie zmian.

Pomocnymi narzędziami na tym etapie są audyty energetyczne i audyty efektywności energetycznej, które ułatwią sformułowanie wariantów możliwych działań i dokonanie wyboru najbardziej optymalnych.

Po określeniu celów strategicznych, operacyjnych i obraniu kierunków działania, można przejść do kolejnego etapu wdrażania systemu.

Etap trzeci – opracowanie dokładnego planu wprowadzenia optymalizacji, a wraz z nim:

 • harmonogramu prac,
 • struktury organizacyjnej i personalnej,
 • sposobu obiegu informacji,
 • sposobu monitorowania i kontroli prowadzonych działań.

Etap czwarty – implementacja SZE. Podczas tej fazy należy:

 • przeprowadzić szkolenia pracowników,
 • rozdzielić zadania,
 • wdrożyć optymalizację,
 • zadbać o dokładne dokumentowanie prowadzonych procesów,
 • prowadzić bieżące raportowanie zmian.

Etap piąty – przeprowadzenie kontroli wyników optymalizacji, która może mieć postać ponownego audytu.

Etap szósty – analiza efektywności prowadzonych działań i zaplanowanie kolejnych optymalizacji.

Korzyści z certyfikacji ISO 50001

Bezpośrednią i oczywistą korzyścią dla przedsiębiorstwa jest obniżenie kosztów działalności oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

W sferze marketingowej ważna jest możliwość budowania pozytywnego, proekologicznego wizerunku, który sprawia, że firma postrzegana jest jako przedsiębiorstwo nowoczesne i dobrze zarządzane. Takie prośrodowiskowe działania są szansą na zwiększenie konkurencyjności na rynku i ułatwienie pozyskiwania nowych klientów.

Elektrownia wodna

DNV GL informuje: usprawnienie kontroli działań produkcyjnych może spowodować wzrost wydajności i stabilności, termomodernizacja budynków przyniesie zwiększenie komfortu ich użytkowania, co polepszy warunki pracy, a częstsze okresowe przeglądy maszyn mogą przyczynić się do zmniejszenia przestojów i awarii.

Już same prace związane z wdrażaniem ISO 50001 mogą poprawić jakość pracy zespołowej i zwiększyć poziom świadomości ekologicznej załogi. Korzyści z certyfikacji ISO 50001 jest znacznie więcej i uzależnione są od branży przedsiębiorstwa. Patrząc szerzej na to zagadnienie stwierdzić można, że działania proekologiczne przyczyniają się do realizacji zobowiązań w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej i są formą wdrażania idei zrównoważonego rozwoju.