Czym charakteryzuje się windykacja?

Windykacja egzekucja długów

Polityka  państwa nie jest nakierowana na prawną ochronę wierzyciela. Ustawa o ochronie danych osobowych uniemożliwia wierzycielowi zdobycie jakichkolwiek informacji o dłużniku i jego majątku. Ostatnia nowelizacja kodeksu karnego wręcz  ukazuje, że w imię wyidealizowanej poprawności politycznej, wierzyciel  praktycznie nie ma prawa do bezpośredniego kontaktu z dłużnikiem  aby nie być posądzonym o  przestępstwo stalkingu. Organa ścigania większość zgłaszanych wyłudzeń towarów i usług traktują jako ryzyko w obrocie gospodarczym i odmawiają wszczęcia postępowań karnych.

Mając powyższe na uwadze warto stworzyć nowy model postępowania windykacyjnego:

Analiza prawno-ekonomiczna wierzytelności pod kątem opracowania techniki i taktyki dalszego postępowania. Zespół specjalistów, w tym doktor prawa gospodarczego, księgowy oraz licencjonowany detektyw  obierają kierunek działań tak, aby windykacja była szybka i skuteczna.

Szybkie, bezwarunkowe uzyskanie sądowego tytułu wykonawczego co daje stabilne, prawne zabezpieczenie wierzytelności. Nie narzuca się dłużnikowi, nie wysyłamy dziesiątek  pism wyrzucanych przez dłużnika do kosza, nie nagrywamy się na pocztę głosową i tak kasowaną przed przeczytaniem, nie wysyłamy windykatorów by rozmawiali przez zamknięte drzwi. Przyjmuje się, że skoro dłużnik nie regulował swoich zobowiązań i nie reaguje na nasze wezwanie do zapłaty, wykazuje złą wolę i dalsze negocjacje są ośmieszeniem i  wierzyciela i systemu prawnego.

Windykacja
Wykonanie w terenie działań z zakresu wywiadu gospodarczego na temat dłużnika, jego powiązań gospodarczych, majątku, ewentualnych działań niezgodnych z prawem (np. ustalenia posiadanego majątku lub też ucieczki z majątkiem przed egzekucją, działania w szarej strefie, majątku członków zarządu spółki prawa gospodarczego, faktycznego kapitału takiej spółki, wnoszonego aportu itp.)

W oparciu o uzyskane ustalenia terenowe bezwzględna egzekucja długów u dłużnika.  Uzyskany tytuł prawny pozwala na zajęcie mienia w ten sposób aby dłużnik zrozumiał, iż prawo jest  po stronie wierzyciela. W przypadku stwierdzonych nieprawnych  lub przestępczych działań dłużnika  podejmujemy dalsze działania prawno-procesowe.

Windykacja jest w stanie zapewnić kompleksowe usługi w zakresie procesowego dochodzenia wierzytelności, to jest:

  • obsługę prawną w zakresie wytaczania każdej ilości powództw o zapłatę (w tym również w trybie EPU). Kredytujemy koszty zastępstwa procesowego do czasu zwindykowania ich od dłużnika;
  • pełną obsługę prawną postępowań pobocznych: o wyjawienie majątku, ze skargi pauliańskiej, z art. 299 ksh, z art. 31 ksh i analogiczne, postępowania upadłościowe, z art. 373 puin itp. W tym wypadku również kredytujemy koszty zastępstwa procesowego do czasu  zwindykowania ich od dłużnika;
  • prowadzenie postępowań egzekucyjnych przez wyselekcjonowanych pod względem skuteczności komorników;
  • każdorazowy udział pełnomocnika w terenowych czynnościach egzekucyjnych;
  • zapewnienie środków technicznych umożliwiających komornikowi zajęcie i odebranie ruchomości znajdujących się we władaniu dłużnika.