Jak uzyskać wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą?

Przekształcenie indywidualnej praktyki lekarskiej w podmiot leczniczy

Czym jest Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą?

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, w skrócie RPWDL, jest jawnym, elektronicznym rejestrem prowadzonym przez określony organ rejestrowy – w tym wypadku wojewodę właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania podmiotu. Lista organów rejestrowanych wraz z ich danymi teleadresowymi dostępna jest na oficjalnej rządowej stronie internetowej

Kto musi uzyskać wpis do RPWDL?

Wpis do RPWDL musi uzyskać każdy podmiot, który chce wykonywać działalność leczniczą. Obowiązkiem tym objęci są zarówno przedsiębiorcy posiadający jednoosobową działalność gospodarczym, jak i prowadzący firmę w formie spółki – jawnej, akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością. Wpis do rejestru podmiot musi uzyskać przed rozpoczęciem działalności leczniczej.

Jak wygląda procedura uzyskania wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą?

W celu uzyskania wpisu do RPWDL należy złożyć odpowiedni wniosek, uiścić wymaganą opłatę, a następnie uzyskać formalną i merytoryczną akceptację wniosku, którą wieńczy wprowadzenie podmiotu do rejestru.

Złożenie wniosku o wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

We wniosku o uzyskanie wpisu muszą być zawarte następujące dane:

 • imię i nazwisko, nazwa lub firma,
 • adres siedziby lub miejsca zamieszkania,
 • adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • firma organizacyjno-prawna,
 • rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,
 • nazwa zakładu leczniczego oraz jego jednostek i komórek organizacyjnych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
 • numer REGON,
 • NIP,
 • dane podmiotu tworzącego (w wypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą).

Do wniosku konieczne jest załączenie oświadczenia, że:

 • zawarte we wniosku dane są kompletne i zgodne z prawdą,
 • podmiot zna i spełnia warunki wykonywania działalności leczniczym w zakresie objętym składanym wnioskiem,
 • podmiot nie prowadzi ani nie wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie:
  • hurtowni farmaceutycznej,
  • hurtowni farmaceutycznej produktów weterynaryjnych,
  • apteki ogólnodostępnej,
  • punktu aptecznego,
 • nie pośredniczy w obrocie ani nie wystąpił z wnioskiem o wpis do rejestru podmiotów prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Przekształcenie indywidualnej praktyki lekarskiej w podmiot leczniczy

Uiszczenie wymaganej opłaty 

Wymagane jest uiszczenie opłaty do wniosku w wysokości równowartości 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród zysku za ubiegły rok. Opłatę należy wpłacić na konto urzędu wojewódzkiego prowadzącego rejestr, do którego wpis podmiot chce uzyskać.

Oczekiwanie na formalną i merytoryczną weryfikację wniosku 

Organ prowadzący rejestr weryfikuje poprawność oraz kompletność złożonych dokumentów. W sytuacji, gdy nie spełniają one wymogów formalnych, organ wzywa podmiot do ich uzupełnienia w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Po weryfikacji formalnej przeprowadzana jest weryfikacja merytoryczna, w trakcie której ocenione zostaje spełnienie przed podmiot wymagań niezbędnych do uzyskania wpisu do RPWDL.

Uzyskanie wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 

W wypadku stwierdzenia poprawności dokumentacji, wpis do rejestru dokonywany jest w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku. Organ prowadzący rejestr wydaje ponadto elektroniczne zaświadczenie o uzyskaniu wpisu, które generowane jest z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego wydruk.

Urząd może odmówić podmiotowi wpisu do rejestru, gdy podmiot nie spełnia warunków prowadzenia działalności, ma prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania działalności bądź w ciągu 3 lat został wykreślony z rejestru z powodu złożenia nieprawdziwego oświadczenia, nieprzestrzegania zaleceń pokontrolnych lub złamania warunków wymaganych do wykonywania działalności. Podmiot może odwołać się od decyzji o odmowie wpisu w terminie 14 dni od jej wydania.

Warunki, jakie musi spełniać podmiot w celu uzyskania wpisu do RPWDL

Przed uzyskaniem wpisu do RPWDL podmiot musi dysponować spełniającymi normy pomieszczeniami, urządzeniami oraz wyrobami medycznymi dostosowanymi do rodzaju wykonywanej działalności. Musi ponadto wykazać, że udzielaniem świadczeń zdrowotnych w firmie zajmują się wyłącznie osoby wykonujące zawód medyczny i spełniające wymagania zdrowotne. Podmiot ma również obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującą szkody, które wynikają z udzielania lub niezgodnego z prawem nieudzielania świadczeń zdrowotnych.

Wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą a przekształcenie indywidualnej praktyki lekarskiej w podmiot leczniczy 

Co ważne, przekształcenie indywidualnej praktyki lekarskiej w podmiot leczniczy wymaga zgłoszenia zmiany we wpisie do RPWDL w terminie 14 dni od jej powstania i uiszczenia opłaty stanowiącej 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku. Brak zgłoszenia zmiany wiąże się z możliwością otrzymania kary pieniężnej w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę.