Zgłaszanie suplementów diety — jak to zrobić?

zgłaszanie suplementów diety

Podmiot funkcjonujący na rynku spożywczym, który ma zamiar wdrożyć po raz pierwszy do obrotu suplement diety, jest zobowiązany powiadomić o tym Głównego Inspektora Sanitarnego. Przed powiadomieniem jednak, według art. 61, 63 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594) trzeba dokonać rejestracji bądź zatwierdzenia zakładu. Prośbę o wpis składa się we właściwej powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej, najpóźniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia działalności. Dopiero po usankcjonowaniu zakładu, można rozpocząć działalność. Brak złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów lub o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów, zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 4 ww. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, podlega karze pieniężnej.

Jak powiadomić GIS?

Dokument powiadomienia realizujemy w formie elektronicznej, wprowadzając dane do elektronicznego formularza, do którego mamy dostęp za pomocą strony internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego. Za dzień złożenia powiadomienia uznaje się dzień otrzymania przez GIS dokumentu zaświadczonego podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub własnoręcznym podpisem. Informacje, jakie należy zamieścić w powiadomieniu określa art. 29 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Według polskiego prawa w powiadomieniu trzeba podać: nazwę produktu oraz jego producenta; postać produktu, w jakiej jest on wprowadzany; wzór oznakowania w języku polskim; kwalifikacje/rodzaj środka spożywczego przyjętą przez podmiot działający na rynku spożywczym; skład jakościowy; skład ilościowy składników; imię i nazwisko albo nazwę, adres oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu powiadamiającego. Jeśli dany suplement znajduje się w obrocie w innym państwie Unii Europejskiej, to należy podać jaki organ tego państwa został powiadomiony oraz dołączyć kopie tegoż poprzedniego powiadomienia czy zezwolenia. Do dokumentów w innym języku niż polski powinno być dołączone tłumaczenie uwierzytelnione. Przedsiębiorca zagraniczny nie musi posiadać oddziału siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowe wskazówki co do wypełniania elektronicznego formularza, znajdują się w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r.

Możliwe następstwa powiadomienia

zgłaszanie suplementów diety 2Główny Inspektor Sanitarny może rozpocząć postępowanie wyjaśniające. Wówczas na podstawie art. 27 ust. 6 i 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety z dnia 9 października 2007r. oraz w rozporządzeniu (We) Nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji, sprawdza, czy dany produkt można zaliczyć do suplementów diety. GIS informuje podmiot składający powiadomienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, a ono nie może trwać dłużej niż 60 dni roboczych. O wynikach tej procedury, podmiot składający jest powiadamiany pisemnie.

Znakowanie suplementów diety

Suplementy diety puszczone w obieg powinny zawierać następujące informacje:

  • określenie „suplement diety”;
  • nazwy kategorii składników odżywczych bądź substancji charakteryzujących produkt czy też wskazanie ich właściwości;
  • porcję produktu zalecaną do spożycia w ciągu dnia;
  • ostrzeżenie dotyczące nieprzekraczania zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia;
  • sformułowanie, że suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety;
  • sformułowanie, że suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Oznakowanie suplementu diety nie może wprowadzać konsumenta w błąd. Nie można mu przypisywać właściwości, których nie ma, a nawet, nie wolno sugerować, że ma szczególne właściwości, jeżeli wszystkie podobne produkty mają takie właściwości. A co najważniejsze nie można „przypisywać środkowi spożywczemu właściwości zapobiegania chorobom lub ich leczenia albo odwoływać się do takich właściwości, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 4 i art. 33 ust. 4, oraz zawierać oświadczeń żywieniowych lub zdrowotnych niezgodnych z przepisami rozporządzenia nr 1924/2006”. Przepis ten odnosi się również do sposobu prezentacji i reklamy produktu.


Profesjonalną pomoc znajdą klienci w Kancelarii Food Law.