Audytor wewnętrzny iso 27001 – kluczowe kompetencje

Audytor wewnętrzny ISO 27001 to osoba, która w procesie wdrażania i certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji odgrywa niemałą rolę. Firmy, które decydują się na pozyskanie certyfikatu ISO 27001 i udokumentowanie zgodności swoich działań ze wskazaną normą potrzebują sprawnej, rzetelnej i niezwykle dokładnej osoby zdolnej przeprowadzić audyt dający pełen wgląd w ewentualne błędy i obszary wymagające natychmiastowej poprawy działań. I choć audytorem wewnętrznym może zostać każdy pracownik firmy posiadający odpowiednie kwalifikacje i wykazujący zainteresowanie kwestiami systemów zarządzania oraz bezpieczeństwem informacji, w rzeczywistości w roli tej spełniają się bardzo specyficzne jednostki. Jakie kluczowe kompetencje i cechy osobowości powinien wykazywać audytor wewnętrzny ISO 27001? Jakie są jego obowiązki względem firmy, którą audytuje?

Audytor wewnętrzny ISO 27001 – podstawowe cechy kandydata

Bezpieczeństwo informacji i danych personalnych w firmie wydaje się być dziś elementem wyjątkowo istotnym zarówno z punktu widzenia firm, jak i prawa. Pomiędzy wymaganiami RODO, ogólnymi przepisami odnośnie ochrony informacji i generalną chęcią zapewnienia bezpieczeństwa poufnych danych wewnątrz firmy, konieczność stosowania rozwiązań systemowych wydaje się być niepodważalna. Z tego też powodu coraz więcej firm decyduje się na skorzystanie z rozpoznawalnej międzynarodowo normy ISO 27001 wyznaczającej najskuteczniejsze praktyki i działania w obrębie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Kluczową postacią procesu ich wdrażania jest właśnie audytor wewnętrzny

Obowiązki audytora wewnętrznego ISO 27001 przejmują zwykle osoby, które zajmują się w firmie kwestią audytów oraz kontrolą poszczególnych obszarów działań, choć w przypadku tej specyficznej normy dobrą cechą kandydata na audytora będzie wyraźne zainteresowanie kwestiami zabezpieczeń, systemów komputerowych i wszelkich kwestii związanych z potencjalnymi zagrożeniami dla integralności informacji. Jeśli chodzi o cechy osobowości audytora wewnętrznego, tu najważniejszą rolę odgrywa dobra organizacja pracy, sumienność, rzetelność, elastyczność, zdyscyplinowanie i bezstronność. Należy bowiem pamiętać, że nawet jeśli audytor jest osobą na co dzień zatrudnioną w firmie, w trakcie audytu nie może przyjmować pobłażliwej pozycji, a jego opiniowanie powinno być czysto obiektywny.

Do objęcia stanowiska audytora wewnętrznego ISO 27001 konieczna jest oczywiście znajomość samej normy. Wiedzę tę można zdobyć oczywiście na własną rękę, choć znacznie lepszym, skuteczniejszym i  rezultacie wydajniejszym sposobem będzie odbycie szkolenia organizowanego przez jedną z organizacji certyfikacyjnych operujących w obrębie ISO 27001. Tak przygotowany kandydat będzie posiadał nie tylko odpowiednie przeszkolenie teoretyczne, ale też pewną wiedzę praktyczną i certyfikat poświadczający o jego kompetencjach w kierunku audytów wewnętrznych z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Obowiązki i kompetencje audytora wewnętrznego ISO 27001

Według oficjalnej definicji Instytutu Audytorów, audytem wewnętrznym określamy niezależną, opartą na ekspertyzie działalność doradczą i weryfikującą, której celem głównym jest pomoc w usprawnianiu działań operacyjnych przedsiębiorstwa. Audytor wewnętrzny ISO 27001 ma w jej rozumieniu pełnić rolę pomocnika, ale i kontrolera, wspierając firmę w osiąganiu określonych celów systemowych, ale też kontrolowaniu rezultatów jej działań i analizowaniu jej metod zarządzania organizacją i ryzykiem.

Podstawowym obowiązkiem audytora wewnętrznego ISO 27001 jest sprawdzanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji pod kątem standardu i znalezienie luk wymagających natychmiastowej poprawy. Osoba ta działa więc w pewnym sensie identycznie do schematu, jakim posługują się audytorzy zewnętrzni, całkowicie niezależni od firmy. Jednocześnie jednak, audytor wewnętrzny może pełnić rolę doradcy i dzięki swojej wnikliwej znajomości zasad kierujących normą, wesprzeć firmę w doskonaleniu procesów i doprowadzaniu ich do poziomu wymaganego przez ISO 27001.

Wprowadzenie systemowego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie jest dziś kwestią istotną nie tylko w sektorze IT, ale w każdej mniej lub bardziej skomputeryzowanej firmie na rynku. W rzeczywistości bowiem zagrożenia płynące ze strony sieci komputerowych są jedynie częścią ryzyka, jakie należy rozważyć w celu zabezpieczenia tak istotnych aktywów firmy. Audyty wewnętrzne to jeden z najprostszych sposobów na wprowadzenie atmosfery ciągłej kontroli nad wszystkimi aspektami systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, koniecznej do sprawnego działania firmy i utrzymania certyfikatu ISO jak najdłużej.