Jakie uprawnienia ma audytor efektywności energetycznej?

Nowe przepisy Ustawy o efektywności energetycznej z 2016 roku zobowiązują duże przedsiębiorstwa do cyklicznego badania poziomu efektywności energetycznej. Oznacza to, że co cztery lata firma spełniająca wymagania dużego przedsiębiorstwa (zatrudniająca ponad 250 pracowników), powinna wziąć udział w audycie energetycznym. Weryfikację i ocenę zużycia energii elektrycznej może przeprowadzić jedynie osoba posiadająca do tego odpowiednie kwalifikacje.

Podejmowanie aktywnych działań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej to spore korzyści dla organizacji. Przedsiębiorstwo nie tylko oszczędza na kosztach energii, które do tej pory miały status stały. Zyskuje również sposobność weryfikacji wpływu swojego biznesu na środowisko naturalne, a co się z tym wiąże – możliwość ograniczenia negatywnego oddziaływania na atmosferę oraz różnorodność biologiczną.

Badanie efektywności energetycznej – audyt

Nieustanny spadek zasobów energetycznych i coraz większa konieczność importu energii, niejako zmusza przedsiębiorców do badania efektywności energetycznej działań podejmowanych w ramach funkcjonowania firmy. Czym jednak jest efektywność energetyczna i dlaczego należy przeprowadzać audyt jej zużycia? Kto może przeprowadzić audyt energetyczny i w jaki sposób zdobyć uprawnienia?

Efektywność energetyczna to stosunek zaoszczędzonej energii w procesie produkcji, w porównaniu do ilości jej zużycia. Przeprowadzenie audytu przedsiębiorstwa jest niezbędnym narzędziem do tego, aby poprawić efektywność energetyczną w firmie. Weryfikacja przeprowadzona przez certyfikowanego audytora nie tylko umożliwia dokładne przebadanie zużytych nośników energii, ale pozwala na zbilansowanie strat i podjęcie działań modernizujących, mających na celu poprawienie wydajności energetycznej przedsiębiorstwa.

Kontrola prowadzona przez wyspecjalizowaną osobę to doskonała sposobność do tego, aby zidentyfikować działania powodujące zbyt duże zużycie energii. Dokładny audyt powinien spełniać podstawowe wymogi normy ISO 50001, a zatem wykorzystywać aktualne i reprezentatywne dane.

Zadania audytora efektywności energetycznej

Audytor efektywności energetycznej to osoba znająca standardy międzynarodowej normy ISO 50001 oraz zagadnienia związane z Systemem Zarządzania Energią. Do jego zadań należy planowanie, monitorowanie i poprawa efektywności w kwestiach zarządzania energią przedsiębiorstwa, a także przeprowadzanie okresowych audytów. Oprócz tego w jego kompetencjach jako audytora leży ustalenie strategii zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i wprowadzenia istotnych zmian w polityce energetycznej firmy.

Audytor energetyczny przeprowadza kontrolę na podstawie weryfikacji konkretnych procesów w przedsiębiorstwie:

  1. Weryfikację zużycia mediów w przeciągu ostatnich lat (m.in. energii elektrycznej, paliwa, ciepła);
  2.  Weryfikację zapotrzebowania w energię niezbędną do ogrzania budynku i wody, zapewnienia ciągłości wentylacyjnej oraz energii potrzebnej do kontynuowania procesów produkcyjnych;
  3. Weryfikację energetyczną wykorzystywanych taryf i dokładna analiza w celu obniżenia kosztów abonamentów;
  4. Osobna analiza efektywności energetycznej każdego rodzaju energii;
  5. Stworzenie planu inwestycyjnego i jego wdrożenie w codziennych działaniach firmy.

Jak wygląda audyt energetyczny przedsiębiorstwa

W celu poprawienia efektywności energetycznej, konieczne jest przeprowadzenie pełnego audytu energetycznego przedsiębiorstwa na podstawie dostępnych dokładnych, mierzalnych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii. Audytor prowadzący kontrolę ocenia przede wszystkim stan techniczny urządzeń, maszyn produkcyjnych oraz wszystkich instalacji i na podstawie zebranych informacji wskazuje te obszary, które wymaga modernizacji. Błędy w instalacji energetycznej mogą prowadzić do zbyt dużego zużycia mediów, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenia kosztów stałych. Audytor po zebraniu wszystkich danych przedstawia najlepsze rozwiązania, dzięki którym przedsiębiorstwo nie tylko kontroluje ilość zużywanej energii, ale obniża koszty stałe prowadzenia działalności.

Przeprowadzenie audytu zgodnie ze standardami normy ISO 50001 zapewnia organizacji dostęp do najważniejszych danych, dzięki którym możliwe jest dokładne poznanie kosztów związanych z prowadzeniem działalności w różnych sektorach gospodarczych. Analiza zużycia energii elektrycznej w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwem powinna zakończyć się przedstawieniem szczegółowego raportu. To na podstawie informacji w nich zawartych, możliwe jest wdrożenie w działania organizacji rozwiązań, które pozwolą na zmianę efektywności energetycznej na lepsze.

Obecnie każda osoba chcąca prowadzić kontrolę w roli audytora efektywności energetycznej jest zobowiązana do zdobycia kompetencji i wiedzy z zakresu Systemów Zarządzania Energią. Badanie i analiza przeprowadzona przez certyfikowanego audytora zwiększa szansę na udaną modernizację przedsiębiorstwa.